2020_GEKKO_Logo only.png

專業表演

1/4

香港人追求千變萬化的視覺效果,我們把不同元素融入表演中,讓傳統鼓樂擺脫刻板的軀殼,成為娛樂與藝術兼備的節目,震撼聽覺﹑滿足視覺!

2020 Gekko New Logo_GEKKO_Logo only.png
2020 Gekko New Logo_GEKKO_Logo only.png